Media

Zaporizhzhya Power Plant

Zaporizhzhya NPP. Photo: IAEA

Zaporizhzhya NPP. Photo: IAEA